Storno podmínky

Reklamace

Není-li v Obchodních podmínkách uvedeno nic jiného v souvislosti se způsobem reklamace, lze uplatnit reklamaci pouze prostřednictvím Reklamačního formuláře na stránce www.exptprint.cz.

Nelze uplatnit reklamaci, která spočívá pouze v tom, že objednatel nezohlednil pokyny týkající se předpokladů pro tisková data. To platí zejména pro tiskoviny, jejichž základem jsou barvy, které nejsou uvedeny v objednávce. Drobné barevné odchylky nejsou považovány za vadu. To platí i pro barevné odchylky od předchozí zakázky tištěné dodavatelem v minulosti.

Záruka

Je-li objednatel spotřebitelem, počíná záruční doba běžet dnem předání zboží objednateli a činí 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením. Je-li objednatel spotřebitelem a není-li zboží při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedla zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavku objednatele buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud objednatel před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. Je-li vada vzniklá po převzetí a uplatněná objednatelem odstranitelná, má objednatel právo od dodavatele požadovat její bezplatné, včasné a řádné odstranění a dodavatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může objednatel od dodavatele namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li žádná z obou variant možná, může objednatel žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání zboží objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat výměnu zboží nebo je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí objednateli, jde-li sice o odstranitelné vady, avšak objednatel nemůže pro opětovný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Nebrání-li neodstranitelná vada řádnému užívání zboží, může objednatel požadovat výměnu zboží. Nepožaduje-li spotřebitel v takovém případě výměnu zboží, má nárok na přiměřenou slevu z ceny nebo může odstoupit od smlouvy.

Odpovědnost za vady

Objednatel je povinen zkontrolovat zboží neprodleně po jeho doručení, resp. převzetí a neprodleně, nejpozději však do 1 týdne od doručení, resp. převzetí, prostřednictvím reklamačního formuláře na stránkách www.exptprint.cz. oznámit dodavateli zjištěné zjevné či skryté vady. Pro dodržení lhůty je rozhodující včasné odeslání oznámení. Za vadu je též považováno, pokud dodavatel dodá jiné množství zboží nebo jiné zboží, než jaké bylo objednáno. Je-li část dodaného zboží vadná, objednatel není oprávněn reklamovat celé zboží. Je-li dodané zboží nebo jeho část vadné, je dodavatel povinen – dle své volby – při vyloučení dalších nároků objednatele vyplývajících z odpovědnosti za vady v přiměřené lhůtě dodat objednateli chybějící zboží nebo náhradu za vadné zboží nebo vadné zboží v rámci této lhůty opravit. Lhůta je přiměřená, pokud není delší než 20 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace dodavateli. Přiměřená lhůta je dodržena, byla-li náhradní dodávka či opravené zboží předáno prvnímu přepravci k přepravě v této lhůtě. Nechá-li dodavatel přiměřenou lhůtu pro sjednání nápravy uplynout, aniž by poskytla náhradní zboží nebo vadné zboží opravil, nebo jestliže se oprava zboží nezdaří, může objednatel požadovat opětovnou opravu zboží nebo při vyloučení ostatních nároků vyplývajících z odpovědnosti za vady odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Objednatel písemně oznámí dodavateli, jaké nároky z odpovědnosti za vady uplatňuje. Dodavatel odpovídá za dodávky náhradního zboží a opravy ve stejném rozsahu jako za původní zboží.