Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

ExPT Print s.r.o.

IČ 06187722

DIČ CZ06187722

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném

u Městského soudu v Praze oddíl C,vložka 277739

(dále jen „Dodavatel“)

Zákazník/kupující je v těchto VOP dále uveden jako „Odběratel“.

Platnost podmínek

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) smluvní strany upravují svá vzájemná práva a povinnosti z jednotlivých obchodních případů na prodej zboží, poskytnutí služeb či provedení díla (dále ve VOP je prodej zboží, poskytnutí služeb či provedení díla ve zkratce souhrnně označen jako dodání „Zboží“), nejsou-li mezi smluvními stranami v písemné smlouvě výslovně upraveny jinak. Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy nebo objednávky, ke které byly připojeny. Smlouvou se pro účely těchto VOP rozumí písemná objednávka objednatele, potvrzená dodavatelem. Dodavatel je oprávněn potvrdit objednávku písemně nebo elektronickou poštou. Tyto VOP nahrazují veškerá jiná ústní i písemná prohlášení a ujednání stran ohledně jednotlivého obchodního případu s výjimkou smlouvy samotné. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách www.exptprint.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce objednatelem. S těmito VOP je odběratel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním dodání zboží a má možnost se s nimi podrobně seznámit.

Komunikace s objednatelem

Objednatel je povinen pří ukládání objednávky elektronickou cestou zadat adresu pro elektronickou poštu (e-mailová adresa), která musí mít zajištěnou technickou funkčnost od doby odeslání objednávky až do dokončení zakázky. Zejména má odběratel povinnost zajistit při správně nastaveném spam-filtru příjem e-mailu společnosti info@exptprint.de. Tato e-mailová adresa platí i pro další zakázky do odvolání nebo s žádostí o změnu.

Dodavatel je oprávněn, ale není zavázán, odesílat veškeré zprávy, které jsou ze smluvního vztahu a pro řádné splnění smlouvy povinné jiným způsobem než elektronickou poštou. Objednatel se nemůže ani se při chybějících informacích odvolat na nevědomost, pokud dodavatel zaslal zprávu na e-mailovou adresu dle výše uvedeného odstavce.

Zprávy zasílané e-mailem od dodavatele na e-mailovou adresu dle výše uvedeného odstavce platí jako doručené k objednateli po jejich odeslání. Za chyby přenosu dodavatele zodpovídá jen v případě chyb ze své strany. Dodavatel není povinen upozornit objednatele na chybějící, neplatnou nebo nefunkční e-mailovou adresu ve smyslu dle výše uvedeného odstavce.

Doručování

Písemné podání prokazatelně odeslané jednou stranou na adresu sídla či místa podnikání druhé strany uvedeného ve Smlouvě či v příslušném veřejném rejstříku, se považuje za doručené 5 den po jeho odeslání i tehdy, když si druhá strana toto podání z jakéhokoliv důvodu nepřevezme.

Nabídka a uzavření smlouvy

Potvrzením objednávky předkládá objednatel dodavateli nabídku na uzavření kupní smlouvy. V okamžiku, kdy je e-mailem objednateli doručeno potvrzení jeho objednávky je právně závazná kupní smlouva uzavřena. Smlouva vznikne za zde uvedených podmínek i tehdy, jestliže objednatel v objednávce uvede dodací adresu, která se od jeho adresy liší.

Dodavatel je povinna dodat zboží objednateli a převést na něj vlastnické právo oproti úhradě kupní ceny v souladu s dohodnutými podmínkami. Objednatel se zavazuje v souladu s dohodnutými podmínkami uhradit kupní cenu za zboží a převzít zboží od dodavatele.

Kupní cena a fakturace

Kupní cena zahrnuje balné, DPH, a pokud je výslovně stanoveno, tak i přepravné, poštovné, pokud z e-mailu potvrzujícího objednané zboží nevyplývá jiná kupní cena. Kupní cena platí pod podmínkou, že se po uzavření smlouvy nezmění údaje, které byly obsahem objednávky objednatele. Náklady vzniklé v souvislosti s dodatečnými změnami požadovanými objednatelem budou vyúčtovány zvlášť. Náklady na přepravu zahrnují jednorázové zaslání na dodací adresu uvedenou objednatelem.

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně všech dalších poplatků, které musí objednatel zaplatit. Objednatel je seznámen s cenou před podáním objednávky.

Dodavatel zašle faktury spolu s dodávaným zbožím nebo prostřednictvím e-mailu. Objednatel objednávkou vyslovuje souhlas s tímto způsobem předávání faktur. Faktura není podmínkou splatnosti pohledávky.

Dodací lhůta a lhůta pro plnění, přeprava

Žádný z uvedených termínů dodání není fixní termín. Fixní termín musí být dodavatelem jako takový výslovně označen a s objednatelem sjednán.

Dodací lhůta počíná běžet v pracovní den obdržení objednávky, ve kterém jsou do 10:00 hod. dodavateli, doručeny veškeré údaje, tisková data, popř. předlohy potřebné pro zhotovení zboží. Dodací lhůta se udává v pracovních dnech. Pracovními dny se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státních svátků.

Dodací lhůta je dodržena, je-li zboží před uplynutím dodací lhůty předáno prvnímu přepravci k přepravě na místo dodání uvedené objednatelem. Předpokladem dodržení dodací lhůty je včasné a řádné splnění povinností objednatele.

Dodavatel neodpovídá za prodlení s dodávkou a plněním způsobené vyšší mocí a v důsledku událostí, které dodavatel podstatně ztíží nebo znemožní dodání zboží (zejména stávka, výluka a jiné nepředvídatelné překážky), vzniklých nezávisle na vůli dodavatele mají-li tyto překážky prokazatelně podstatný vliv na zhotovení nebo expedici zboží, a to ani v případě fixních termínů dodání. Dodavatel je povinen neprodleně informovat objednatele o těchto překážkách.

Tisková data, povinnost kontroly

Dodavatel vyřizuje veškeré tiskové objednávky výhradně na základě tiskových dat, která předá objednatel. Tato data musí být předána výhradně ve formátech, které jsou uvedeny v objednávce. Použije-li objednatel pro zhotovení zboží jiný formát, který není obsažen v nabídce dodavatele nelze zajistit, že bude tisk bezchybný.

Objednatel je povinen tisková data před jejich předáním dodavateli důkladně zkontrolovat, zda jsou vhodná pro provedení požadované zakázky. Dodavatel tisková data nekontroluje. Nebezpečí případných chyb polygrafických výrobků v důsledku chybných tiskových dat nese výhradně objednatel.

Na výslovné přání objednatele budou zpracovány i jiné formáty než ty, které jsou uvedeny v objednávce, bude-li to technicky možné. Upozorňujeme, že převodem dat do jiných formátů, než jaké jsou uvedeny v objednávce, může dojít ke vzniku chyb. Riziko převodu dat nese objednatel.

U tiskovin se mohou vyskytnout drobné barevné odchylky oproti zadání odběratelem. To platí i pro barevné odchylky od předchozí zakázky tištěné dodavatelem v minulosti.

Reklamace

Není-li v těchto Obchodních podmínkách uvedeno nic jiného v souvislosti se způsobem reklamace, lze uplatnit reklamaci pouze prostřednictvím Reklamačního formuláře na stránce www.exptprint.cz

Nelze uplatnit reklamaci, která spočívá pouze v tom, že objednatel nezohlednil pokyny týkající se předpokladů pro tisková data. To platí zejména pro tiskoviny, jejichž základem jsou barvy, které nejsou uvedeny v objednávce. Drobné barevné odchylky nejsou považovány za vadu. To platí i pro barevné odchylky od předchozí zakázky tištěné dodavatelem v minulosti.

Záruka a odpovědnost za vady zboží

Záruka

Je-li objednatel spotřebitelem, počíná záruční doba běžet dnem předání zboží objednateli a činí 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením. Je-li objednatel spotřebitelem a není-li zboží při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedla zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavku objednatele buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud objednatel před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. Je-li vada vzniklá po převzetí a uplatněná objednatelem odstranitelná, má objednatel právo od dodavatele požadovat její bezplatné, včasné a řádné odstranění a dodavatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může objednatel od dodavatele namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li žádná z obou variant možná, může objednatel žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání zboží objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat výměnu zboží nebo je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí objednateli, jde-li sice o odstranitelné vady, avšak objednatel nemůže pro opětovný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Nebrání-li neodstranitelná vada řádnému užívání zboží, může objednatel požadovat výměnu zboží. Nepožaduje-li spotřebitel v takovém případě výměnu zboží, má nárok na přiměřenou slevu z ceny nebo může odstoupit od smlouvy.

Odpovědnost za vady

Objednatel je povinen zkontrolovat zboží neprodleně po jeho doručení, resp. převzetí a neprodleně, nejpozději však do 1 týdne od doručení, resp. převzetí, prostřednictvím reklamačního formuláře na stránkách www.exptprint.cz. oznámit dodavateli zjištěné zjevné či skryté vady. Pro dodržení lhůty je rozhodující včasné odeslání oznámení. Za vadu je též považováno, pokud dodavatel dodá jiné množství zboží nebo jiné zboží, než jaké bylo objednáno. Je-li část dodaného zboží vadná, objednatel není oprávněn reklamovat celé zboží. Je-li dodané zboží nebo jeho část vadné, je dodavatel povinen – dle své volby – při vyloučení dalších nároků objednatele vyplývajících z odpovědnosti za vady v přiměřené lhůtě dodat objednateli chybějící zboží nebo náhradu za vadné zboží nebo vadné zboží v rámci této lhůty opravit. Lhůta je přiměřená, pokud není delší než 20 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace dodavateli. Přiměřená lhůta je dodržena, byla-li náhradní dodávka či opravené zboží předáno prvnímu přepravci k přepravě v této lhůtě. Nechá-li dodavatel přiměřenou lhůtu pro sjednání nápravy uplynout, aniž by poskytla náhradní zboží nebo vadné zboží opravil, nebo jestliže se oprava zboží nezdaří, může objednatel požadovat opětovnou opravu zboží nebo při vyloučení ostatních nároků vyplývajících z odpovědnosti za vady odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Objednatel písemně oznámí dodavateli, jaké nároky z odpovědnosti za vady uplatňuje. Dodavatel odpovídá za dodávky náhradního zboží a opravy ve stejném rozsahu jako za původní zboží.

Vlastnictví, archivace, autorské právo

Digitální data a jiné předměty upotřebitelné k opětovnému použití jakož i polotovary a hotové výrobky budou u dodavatele po termínu dodávky uschovávány po dobu 12 měsíců.

Výrobky dodavatele jsou zhotovovány výhradně dle obsahového zadání objednatele uvedeného v předložených tiskových datech. Dodavatel nemá žádný vliv na obsah výrobků.

Objednatel prohlašuje, že vlastní veškerá práva k používání, předávání a zveřejňování přenášených dat, zejména pokud jde o textový a obrazový materiál. Objednatel ručí sám za to, že neporuší žádná práva třetích osob, a že obsah jeho tiskovin není v rozporu s platnými právními předpisy. Dodavatel neodpovídá za obsah tiskovin. Odpovědnost za případné porušení práv třetích osob, zejména nároky vyplývající z autorských práv, nese výhradně objednatel.

Objednatel dobrovolně poskytuje své osobní údaje dodavateli a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s dodavatelem a řádného trvání právního vztahu mezi objednatelem a dodavatelem založeného uzavřenou kupní smlouvou. Objednatel dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

Dodavatel neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží a svým obchodním partnerům, a to pouze k případnému obstarání zboží požadovaného objednatelem. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění z uzavřené kupní smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem.

Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

Výhrada vlastnictví

Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na objednatele až v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny. Je-li objednatel v prodlení se zaplacením kupní ceny, je dodavatel oprávněn požadovat vydání zboží. Není-li dohodnuto jinak, je objednatel povinen vydat zboží dodavateli. Vydání věci objednatelem není odstoupením od smlouvy, ledaže by toto dodavatel výslovně prohlásil.

Dodavatel je vždy oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li objednatel déle než 5 pracovních dnů v prodlení s úhradou kupní ceny.

Splatnost plateb, započtení pohledávky

Není-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak, je objednatel povinen uhradit kupní cenu včetně DPH (konečná cena brutto) ihned při uzavření smlouvy bankovním převodem. Součástí dodávky zboží je platný daňový doklad. Pro smluvní obchodní partnery je možná dodávka zboží na fakturu. Splatnosti faktury a další podmínky budou dohodnuty individuálně.

I. Jazyk smlouvy

Jazykem smlouvy je český jazyk.

II. Popis a ceny výrobků

Ceny jsou vždy uvedeny individuálně pro vybraný výrobek. Uvedené ceny zahrnují balné, přepravné, poštovné a zákonnou daň z přidané hodnoty, není-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak.

III. Uzavření smlouvy

Po zadání tiskových dat a potvrzení objednávky závazně objednáváte zboží. Ihned po odeslání objednávky obdržíte potvrzení o jejím přijetí. V okamžiku, kdy je Vám jakožto objednateli e-mailem doručeno potvrzení objednávky na základě Vaší objednávky zaslané společnosti ExPT Print s.r.o., dochází k uzavření právně závazné kupní smlouvy.

IV. Platba, plnění, dodání

Podrobnosti týkající se plateb, dodání a plnění si můžete sami určit na základě volby způsobu úhrady. Dodací lhůty uvedené v naší nabídce a v potvrzení jsou ve shodě s důkladným plánováním.

V. Odpovědnost za vady a platné záruční podmínky

Podrobnosti týkající se záruky a odpovědnosti za vady jsou uvedeny v bodu VIII. Záruka a odpovědnost za vady našich Obchodních podmínek. Na dodané zboží či služby neposkytujeme žádné záruky nad rámec ustanovení o zárukách stanovených zákonem.

VI. Zákaznický servis

Náš zákaznický servis je Vám k dispozici na:
tel.: +420 604 805 752, Po-Pá 8.00-16.30 hod.
nebo emailu: info@exptprint.de

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Zpracování a ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

 

Správce

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

 

 

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat

na tel. čísle: +420 604 805 752 nebo na e-mail: info@exptprint.de

 

 

Prohlašujeme

Prohlašujeme,  že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy,   zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 

 

Poskytování služeb a plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění obchodních podmínek (k vytváření smluv k zakázkám které vám zprostředkováváme)

 

 

Vedení účetnictví

Jste-li  zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 

 

Tisková data a náhledové soubory

Vaše tisková data a náhledové soubory ukládáme na vlastních zabezpečených serverech bez přístupu externích subjektů.

 

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

 

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

 

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

ROBINSON CONSULTING, s.r.o. - účetní firma
UPS - dopravce

 

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@exptprint.de

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a mi vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

 

 

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

 

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25.5.2018